péntek

Honnan származik a DNS információja?

 


Az információ egy olyan intelligens üzenet, amely lefordítható arra a nyelvre, amelyet az információ megcéloz. Célzott utasítás, szellemi közlemény. Két intelligens pont közti intelligens kommunikáció, egy adott nyelven.

Anyagszerűen azért definiálhatatlan, mert a szellemi intelligencia nem fizikai tényező. Egy adott sakkbábú mozgása egy adott sakkmérkőzés ideje alatt nem definiálható anyagelvű eszközökkel arra vonatkozóan, hogy van-e különbség abban, hogy össze vissza mozgatják, vagy kifejezetten egy stratégiai cél érdekében.

Csak a mozgásból megfoghatatlan az anyagelvű megközelítés számára, hogy a mozgás egy adott rendszer szerinti, vagy abszolút rendszertelen. Ezt csakis az anyagelv felett álló szellemi képesség tudja megkülönböztetni. Ez egy olyan képesség, amely értelemmel látja a szemlélt anyagot, annak lehetséges funkciómozgását, miközben a látott anyag /az adott tárgy, jelen esetben a sakk bábú/ magáról semmit nem tud, önmagát sem látni, sem felfogni, sem céltudatosan mozgatni nem képes. Az anyag úgymond saját unintelligens tehetetlenségi erejének börtönében van.

Mi tehát az információ? Két szellemi adóvevő készülék közti üzenetváltás, amelynek az érzékeléséhez ugyanolyan szellemi adóvevő készülék szükséges. Az intelligens információ unintelligens tagadása vagy nem érzékelése az anyagelvűség szükségszerű fogyatékosságából adódik.

A GENETIKAI KÓD FUNKCIÓJA

A genetikai kód az a kódrendszer, amellyel a sejtek nukleinsavaiban (DNS és RNS) található információ fehérjékké fordítódik le.” /Wikipedia/

A nukleinsavak, a dezoxiribonukleinsav (DNS) és a ribonukleinsav (RNS) olyan genetikai információt hordoznak, amelyet a sejtekben olvasnak be, hogy létrehozzák az RNS-t és az élőlények működéséhez szükséges fehérjéket. A DNS kettős hélix jól ismert szerkezete lehetővé teszi ezen információk lemásolását és továbbadását a következő generációnak.

A legtöbb gén tartalmazza a fehérjéknek nevezett funkcionális molekulák előállításához szükséges információkat. A fehérjék a legfontosabb működő molekulák és építőelemek minden sejtben. Minden szervezetben hasonló, kétlépéses folyamatban termelődnek, amelyet fehérjeszintézisnek neveznek – a DNS először RNS-vé íródik át, majd az RNS fehérjévé alakul.

Az információáramlás a DNS-től az RNS-en keresztül a fehérjékig a molekuláris biológia egyik alapelve. A molekuláris biológia központi dogmája kimondja, hogy az információ a DNS-ből (génekből) az mRNS-be áramlik a transzkripció folyamatán keresztül, majd a transzlációs folyamaton keresztül a fehérjékhez.

A DNS a fehérjék számára tartalmaz információt. Fehérjéket kódol. A DNS megmondja a sejtnek, hogyan kell fehérjéket előállítani a genetikai kódon keresztül. A DNS nem termel közvetlenül fehérjéket, hanem a DNS átíródik hírvivő RNS-vé, amelyet aztán a riboszómák fehérjékké fordítanak.

A géntől a fehérjéig vezető út összetett és minden sejten belül szigorúan szabályozott. Két fő lépésből áll: az átírásból és a fordításból. A transzkripciót és a transzlációt együtt génexpressziónak nevezik. Két intelligens pont /gén és fehérje/ közti intelligens kommunikáció, egy adott nyelven.

Összességében a DNS vagy a dezoxiribonukleinsav egy hosszú molekula, amely egyedi genetikai kódunkat tartalmazza. A DNS feladata az összes genetikai információ tárolása, amelyre a szervezetnek szüksége van a fejlődéshez, a működéshez és a szaporodáshoz.

Ez lényegében az egyes sejtekben található biológiai használati utasítás. Mint egy receptkönyv, tartalmazza az utasításokat a testünkben található összes fehérje előállításához. A DNS utasításai egyszerű ábécében vannak írva, amely mindössze négy betűt tartalmaz - A, T, C és G.

A fő különbség a DNS és az RNS között az, hogy a DNS kettős szálú, az RNS pedig egyszálú. A DNS felelős a genetikai információtovábbításért, míg az RNS a fehérje létrehozásához szükséges genetikai kódokat továbbítja. Kettős spirál, vannak részei, melyek létezésük óta meg nem mozdultak, egy részük változhat.

AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS MATERIALISTA MEGKÖZELÍTÉSE

A nukleinsavakban található információ forrása végső soron a véletlenszerű mutációkra ható darwini szelekció. „...a darwini természetes szelekció az egyetlen ismert megoldás az információ eredetének máskülönben megoldhatatlan rejtélyére.” /Richard Dawkins: Isteni Téveszme/

A természetes kiválasztás /szelekció/ ha kiválasztja a hasznos információt, akkor MÁR A KIVÁLASZTÁS ELŐTT RENDELKEZIK A KIVÁLASZTÁS KÉPESSÉGÉVEL, ami egy intelligens tényező. Egy repülőtéren intelligens kiválasztás folyik, hogy mit vihet be valaki egy országba és mit nem.

A kiválasztás intelligens folyamat. Szellemi tulajdonsággal ruházzák fel az anyagot. Tehát az információ elé teszi a természetes szelekciót, intelligenciát tulajdonítva az anyagnak, ami a szellem anyagra való ráruházása.

Ha a nukleinsavakban található információ forrása a darwini szelekció, akkor az intelligens szelekció a forrása az intelligenciának. Végső soron az intelligencia forrása maga az intelligencia. Ez minden csak nem materializmus. Ez a természetes kiválasztás tautológiája.

Az intelligens kiválasztással hozza létre a kiválasztódások sorozatát. A materialista evolucionizmus az ebből következő hamis következtetések sorozata, amelyet a puszta anyagkeveredéssel magyaráznak.

AZ INFORMÁCIÓ MATERIALIZÁLÁSA

Az információ csak apró változások fokozatos felhalmozódása, amelyek mindegyike egy-egy mikrofokkal előrébb viszi az evolúciót. Éppen ezért, ha azt mondjuk, hogy az információ kezdeti és szükségszerűen előre meg lett tervezve, az pusztán a varázslatra hagyatkozik. /Materialista alapelv/

Eszerint egy /magától értetődően létező/ intelligens tényező kiválasztja az apró változások fokozatos felhalmozódását, ami apránként evolúciót generál. Mi választja ki a fokozatos felhalmozódásokat? A felhalmozódás saját magát választja ki, de már a felhalmozódás előtt létezik a kiválasztódási képesség.

Teljesen véletlenül egyre bonyolultabb molekulák képződtek, mielőtt egyes molekulák elkezdték volna reprodukálni magukat, mert a darwini természetes szelekció alapján jobban szaporodó molekulákat részesítették előnyben. Önszerveződés. Végül ezek a molekulák elkerülhetetlenül bonyolult túlélési és szaporodási mechanizmusokat fejlesztettek ki. Mintha az apró változások fokozatos felhalmozódása azonos volna a repülőtéren lévő intelligens kiválasztási rendszerrel. A valóság azonban mást mond.

A DNS-ben kódolt információhoz, akárcsak a számítógépes programban kódolthoz, programozóra van szükség. A repülőtéren történő kiválasztáshoz intelligencia kell. Az információ apró változások fokozatos felhalmozódásához szükség van intelligens kiválasztásra, amely a kezdeti intelligenciát továbbviszi.

A programozás és a kiválasztás nem materialista síkon történik, ha a kiválasztás céltudatos. /Ugyanaz, mint az automatikus hibajavító program a számítógépen, amely pirossal aláhúzva jelzi a nyelvtani hibát./

Ha az információ csak apró változások anyagi síkon történő fokozatos felhalmozódása lenne, akkor össze vissza kellene a kiválasztódásnak történnie, amelyek mindegyike egy-egy mikrofokkal előrébb viszi az evolúciót. Ugyanakkor hátrább is.

Miért kellene annak előrébb mennie, ha a folyamat teljesen nélkülözi az irányító intelligenciát? /Ha a repülőtéren a kiválasztás nélkülözi a céltudatosságot, az káoszt generál és nem hasznosságot./ Ami előbbre viszi az elképzelt evolúciót, az a materialista magyarázat, semmi több.

Evolúciós mese az, ami a materialista mesére épül /tautológia/ és a puszta varázslatra hagyatkozik! Kell neki a szellem az induláshoz, de onnantól kezdve tagadja. Vagyis a materialista egy szellemi szükségszerűséggel /spontán természetes kiválasztódás/ indítja a folyamatot, de utána a szellem közreműködését végig tagadja. Miért? Tudományos hírnévvadászat miatt, amelynek a tárgya, hogyan képes a szellem nélküli anyag intelligens funkciókat megvalósító objektumok létrehozására, amelyeknek értelme nincs, miközben magas szintű értelemmel telítettek.

A földi élet létrejöttének tudományos /materialista/ magyarázata nem állja meg a helyét. „Az élet alapvető feltétele, hogy nukleotidok kapcsolódjanak össze, ahhoz azonban, hogy egy nukleinsav (DNS) létrejöjjön, egészen minimális az esély – tíz a mínusz 158-adikon (hogy az arányokkal tisztában legyünk, tíz a mínusz másodikon egy századdal egyenlő). Ez véletlenszerűen, tudatos beavatkozás nélkül nem jöhetett létre…

Tegyük fel, hogy van 100 nukleotid. Véletlenül elsőre eltalálja azt a struktúrát. És akkor mi van? Van egy darab. És kellene több tíz millió! Egészen biztos, hogy soha többet még egyszer nem fog előfordulni. A pontos szerkezetű nukleinsavak véletlenszerű létrejötte NEM LÉTEZHET! Anélkül nincsen anyagi életstruktúra. Ezt a békát le kell nyelnie a materializmusnak. És a nukleinsav még csak az egyik feladat, meg kell gyártani a fehérjéket, a hormonokat, a cukrokat, a zsírokat, mindent... Közel száz ezer nukleotid szükséges ahhoz, hogy pl. egy nem mérges kígyóból egy mérges kígyó létrejöjjön. Ez a élő kémiai képe. Okszerű események mögött nem lehet a véletlen!” /Baumann Miklós, Keletkezés vagy teremtés?/ - https://www.youtube.com/watch?v=XVcPGUrgMNg

Tudatos közbenjárás nélkül nem jöhetett létre az élet a Földön, a tudomány a mai napig nem talált olyan anyagokat, amelyekkel modellezni tudta volna az élet megszületését! Az evolúció a materializmus előfeltételezéséből következik, amely egyébként sem ad választ a DNS eredetére, hiszen az evolúció motorja az a mutáció, amely utólag keletkezik, és így a DNS keletkezéséhez semmi köze! Annak ellenére, hogy cáfolják, továbbra is hiszik az evolúciót, mert ez egy sajátos világnézeten alapuló paradigma kifejezetten materialista alapállás szerint.

Mindazonáltal ez a javaslat, még ha hihető is, csak egy oldala egy sokkal általánosabb és nehezebb problémának, talán az egész evolúciós biológia legfélelmetesebb problémájának. Valójában magától értetődik, hogy a kód keletkezésének és fejlődésének bármely forgatókönyve üres marad, ha nem kombinálják magának a kódolási elvnek és az azt megtestesítő fordítási rendszernek a megértésével. Ennek a problémának a középpontjában egy borzalmas ördögi kör áll: mi lenne a szelektív erő a rendkívül összetett transzlációs rendszer fejlődése mögött, mielőtt működőképes fehérjék lettek volna? És természetesen, nem létezhet fehérje kellően hatékony transzlációs rendszer nélkül. A kör megtörésére különböző hipotéziseket javasoltak… de eddig egyik sem tűnik kellően koherensnek /következetesnek/...

Mindazonáltal ezek és más elméleti megközelítések nem képesek arra, hogy az evolúciós múlt rekonstrukcióját meghaladják a funkcionális fehérjék előállításához szükséges komplexitási küszöbön, és el kell ismernünk, hogy a horizont átlépésének konkrét módjai jelenleg nem ismertek.” /A genetikai kód eredete és fejlődése: az egyetemes rejtély.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3293468/

Minden élőlénynek enciklopédikus információtartalma van, recept az összes összetett gépezetre és szerkezetre. Ezt DNS-betűkön tárolják és továbbítják a következő generációnak, de az üzenet az elrendezésben van, nem pedig a betűkben. Az üzenethez dekódoló és átviteli gép szükséges, amely maga is a tárolt 'üzenet' része. A kód és még a betűk választása is optimális. A materialista magyarázat pedig csapnivaló!

Valahogy kiszabadult az élet a káoszból. A villám megtermékenyítette a forró ősiszapot, és megszületett a lombikbébi. /Oparin és Kirk-Watson ulagos dédelgetése nyomán./ És innen bontakozott ki az a hihetetlen biológiai sokféleség, amelyet ma látunk. Tehát vakon, bizonyíték nélkül hiszik, amit hisznek. Ez a materializmus vallása, amit az összes ateista hisz. Ha te is erre a fundamentumra építed az életedet, akkor úgy fogsz járni, ahogy Jézus mondta:

Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak. Az összedőlt és romhalmazzá vált.(Máté 7:24-27)

A tudományos ateizmus se nem hallgatja, sem meg nem tartja Jézus beszédeit. Hanem varázslatnak, babonának tartja a szelektív erő Tulajdonosát. Vajon mi lesz a sorsa?


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése